INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Zmianie ulegną również krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności uchylona zostanie dotychczasowa ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych i wejdzie obowiązująca będzie ustawa o ochronie danych osobowych z dania 10 maja 2018 (przepisy te zwane są dalej łącznie „Przepisami RODO”).

W związku z realizacją Przepisów RODO, PHU SEBIK Sebastian Kłopotek Główczewski z siedzibą w Pawłowie, przy ulicy Tucholskiej 2g (zwany dalej Sebik) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r.

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWOCH

Administratorem Danych Osobowych jest Sebik (zwany dalej „Administrator DO"). Kontakt z Administratorem DO jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@sebik.pl lub pisemnie na adres: PHU SEBIK Sebastian Kłopotek Główczewski, 89-620 Pawłowo, ul. Tucholska 2g z dopiskiem „Dane osobowe”.

II. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sebik przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO],
  2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze DO [art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia RODO],
  3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO] w celu:
   1. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Sebik;
   2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
   3. monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług, w tym monitorowania rozmów telefonicznych oraz badania satysfakcji klienta ze świadczonych usług,
   4. zarządzania ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną,
   5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
   6. przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika,
   7. rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Sebik.
 2. Ponadto, Sebik może na podstawie odrębnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia RODO] przetwarzać dane w celu:
  1. analiz preferencji i zainteresowań klienta lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora DO. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator DO może:
   1. dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta,
   2. zaproponować spersonalizowaną ofertę;
  2. marketingu produktów lub usług własnych oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Sebik,
  3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Sebik, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
 3. Marketing, o którym mowa w pkt b) – c) powyżej może być realizowany przez Sebik za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. SMS, e-mail, MMS, aplikacja mobilna na telefonie oraz komunikacji za pośrednictwem komunikacji telefonicznej.

III. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celóww tym:

 1. przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) 
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sebik 
  3. dla realizacji uzasadnionego obowiązku prawnego Administratora DO wynikającego z przepisów prawa, podatkowych oraz rachunkowych;
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Sebik na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

Przysługują Pani/Pan następujące prawa wynikające z Przepisów RODO:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora DO czy i w jakim zakresie są przetwarza dane osobowe;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym:
  1. prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
  2. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu Administratora DO
 4. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 5. prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora DO innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
 6. prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe przez Sebik naruszają Przepisy RODO;
 7. prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora DO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
  Prawa wymienione w pkt a) – g) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem DO (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych").

V. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zwartych z Panią/Panem umów,
 2. podmioty wspierające Sebik w jego procesach biznesowych, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Sebik (tzw. procesorzy Sebik) uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności w tym: agenci, agencje reklamowe, sponsorzy i inne podmioty uczestniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;
 3. podmioty powiązane z Sebik w ramach grupy kapitałowej Sebik, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
 4. podmioty realizujące usługi telekomunikacyjne;
 5. podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz podmioty nabywające wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Pana/Pani naszych rachunków lub faktur w terminie
 6. podmioty prowadzące usługi bankowe, w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty;
 7. podmioty realizujące usługi kurierskie lub pocztowe;
 8. podmioty realizujące usługi przewozowe;
 9. podmioty drukujące korespondencję oraz obsługujące korespondencję od klientów;
 10. biura informacji gospodarczej oraz BIK w celu otrzymania informacji o Pani/Pana zadłużeniu, które są dostępne w tych biurach;
 11. Związek Banków Polskich w celu zweryfikowania czy Pani/Pana dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych;
 12. podmioty archiwizujące dokumenty;
 13. podmioty zajmujące się badaniami opinii klientów;
 14. podmioty świadczące na rzecz Sebik usługi techniczne, w tym: rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych oraz udostępniające dla Sebik narzędzia teleinformatyczne;
 15. podmioty świadczące na rzecz Sebik usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe, pomoc prawną.
 16. Organy ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z realizacją zawartej z Sebik umowy.