1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Właścicielem marki SEBIK i sklepu internetowego dostępnego pod adresem sebik.pl jest firma PHU SEBIK Sebastian Kłopotek Główczewski, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Pawłowie 89-620, ul. Tucholska 2g, NIP: 5551151312. Adres dla korespondencji elektronicznej to info@sebik.pl. Numer telefonu do sklepu: +48 721 821 821. (Opłata jak za zwykłe połączenia telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.)
 2. Złożenie zamówienia, wypełnienie formularza rejestracji oraz utworzenie konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku sprzedaży za granicę prosimy o wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Oferowane przez Sprzedającego towary są fabrycznie nowe, wolne od wad.
 3. Rejestracja i założenia konta nie jest konieczne, aby złożyć zamówienia w naszym sklepie.
  Klient ma możliwość złożenia zamówienia również drogą mailową jak i telefonicznie
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej i mailowo, zaś telefonicznie od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8-16.
 5. Zamówienie zostaje zrealizowane dopiero po wcześniejszej weryfikacji zgłoszenia zakupu oraz uzgodnieniu wszystkich szczegółów z kupującym i ostatecznej akceptacji zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany stanu magazynowego oferowanych Produktów

 

3. PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego zakupionego u nas przedmiotu dołączany jest dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT na życzenie Kupującego.
 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 5. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
   1. przelew na rachunek bankowy – przedpłata,
   2. płatność gotówką przy odbiorze – za pobraniem,
   3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4. DOSTAWA I GWARANCJA

 

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 4. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020